Strona główna

Stowarzyszenie Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania utworzone zostało w 2005 roku jako organizacja społeczna, której celem jest popularyzowanie i rozwój zasad uniwersalnego kierowania, rozumianego szeroko, jako zarządzanie na wielu poziomach funkcjonowania systemów. Takim systemem jest człowiek, rodzina, zespół, przedsiębiorstwo, organizacja itd.

Celem działalności Polskiej Akademii Uniwersalnego Kierowania jest:

  • popularyzacja, rozwijanie i zastosowanie systemowych metod uniwersalnego kierowania;
  • promowanie udziału organizacji pozarządowych w rozwoju biznesu oraz społecznej odpowiedzialności wśród obywateli
  • wspieranie społecznej aktywności obywateli;
  • prezentowanie dorobku Akademii organom państwowym, samorządowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności;
  • promowanie współdziałania z samorządami terytorialnymi, produkcyjnymi, gospodarczymi i społecznymi;
  • konsolidacja ludzi zainteresowanych rozwojem interdyscyplinarnej syntezy nauk i tworzeniem
  • innowacyjnych metod oraz modeli organizacji, samoorganizacji, kierowania, kształcenia i innych
  • społecznych procesów na podstawie badań i praktycznych doświadczeń.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na współpracy z przedsiębiorstwami, zapewniając im teoretyczne podstawy działalności. Stosując je przedsiębiorstwa osiągają efektywność gospodarowania, zwracając do PAUniK doświadczenie stosowania tych metod, technologii i modeli. Współpracujemy również z przedstawicielami zagranicznego biznesu, dając im możliwość wykorzystania bogatego materiału teoretycznego i wdrożeń praktycznych.

Akademia prowadzi wszechstronne prace projektowe skierowane na tworzenie kreatywnego środowiska przedsiębiorczości i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Należą do nich m.in. projekty „Celporacja”, „Letnia Akademia Uniwersalnego Kierowania”, „E-learning: Uniwersalne kierowanie”, „Nauka dla biznesu”.

Akademia dużo uwagi poświęca projektowaniu i tworzeniu tzw. produktów rozwijających – czyli produktów pomagających poprawić jakość życia i wesprzeć ewolucyjny rozwój różnych systemów życia. Wśród takich produktów można znaleźć przede wszystkim szkolenia, programy komputerowe, podręczniki i prezentacje, ukierunkowane na rozwój użytkownika, wzbogacające jego doświadczenia, integrację ze środowiskiem.

W swojej działalności PAUniK współpracuje z różnymi organizacjami na arenie międzynarodowej, (szczególnie z krajów ościennych), takimi jak Instytut Uniwersologii Miasta Nowy Jork, Rosyjska Akademia Międzysystemowego Kierowania, Ukraińska Akademia Uniwersologii, Białoruskie Zrzeszenie Ewolucyjne, Kazachska Akademia Systemologii, Włoska Akademia. Rozwija się współpraca z Mińskim Centrum Rozwiązań Systemowych (Białoruś), Dniepropetrowskim Uniwersytetem Ekonomii i Prawa (Ukraina) oraz innymi organizacjami prowadzącymi badania w w/w zakresie. Wymiana programów, tworzenie docelowych grup projektowych, wsparcie doradcze, organizacja przedsięwzięć naukowych i oświatowych, to niepełna lista wspólnych działań. Opracowania naukowe z dziedziny uniwersalnego kierowania są jednym z kluczowych efektów naszej działalności i współpracy. Tematyka artykułów i opracowań obejmuje strategiczne problemy kierowania oraz planowanie bezkryzysowej działalności gospodarczej, problematykę samorządności społecznej, produkcyjnej i terytorialnej, systemy nauczania w przedsiębiorstwach i organizacjach, rozwijające efektywne kierowanie personelem, kulturę organizacyjną i wiele innych. (Z pracami dokładniej można się zapoznać w zakładce „Dorobek naukowy”).

Zapraszamy do współpracy organizacje i przedsiębiorstwa, zainteresowane rozwojem technologii z dziedziny kierowania biznesem i rozwoju managerów. Naszą dewizą – sukces dzięki integracji i jedności celów. 

Copyright PAUNIK; 2009