Dorobek naukowy

1. Strategiczne zmiany w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy

Mgr inż Janusz Chojnacki

W artykule przedstawiono innowacyjne rozwiązanie strategicznej reorganizacji w oparciu o teorię strukturyzacji z wykorzystaniem podejścia systemowego i uniwersalnych modeli kierowania w przedsiębiorstwie podążającym drogą efektywnego zarządzania wiedzą. Zwrócono szczególną uwagę na określanie wielopoziomowych celów i hierarchii planów determinujących powodzenie rozwoju badanego podmiotu gospodarczego. Przedstawiona teoria przeniosła możliwość tworzenia innowacji w zakresie zarządzania (przedsiębiorstwem) z obszaru metody prób i błędów w sferę wykorzystywania przejrzystych wzorców. Podano kompleksową definicję systemu uwzględniającą poza dwoma relatywnymi charakteryzującymi system parametrami – przestrzenią i czasem także trzeci – jego potencjał energetyczny (w tym wiedzę). Przedstawiono także nowatorską definicję celu systemu (przedsiębiorstwa).

Czytaj całość

2. Droga firmy w budowaniu nowoczesnego systemu zarządzania. Case study firmy Laskomex.

Mgr inż. Marcin Gawiński

Co to znaczy skuteczny system zarządzania przedsiębiorstwem? Celem referatu jest zaprezentowania innowacyjnego systemu zarządzania opartego o system jakości w firmie Laskomex. Przedstawiono drogę firmy od wdrożenia systemu jakości ISO 9001 do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania przez jakość. Pokazano proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa uwarunkowanego sprecyzowaniem celów organizacji, a w następstwie zmianom jej strategii.

Czytaj całość

3. System partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem – case study

Arkadiusz Mariat

Jak w sposób kompleksowy doprowadzić do wzrostu efektywności na wielu poziomach organizacji? Rozwiązaniem jest wysoki stopień zaangażowania pracowników w proces zarządzania przedsiębiorstwem. Jedną z takich form jest samozarządzanie oparte na pracy zespołowej. Prezentowany system partycypacji jednoczy pracowników, rozwija inteligencję kulturową, mentalną i emocjonalną organizacji. Wymaga to strukturalnych zmian w przedsiębiorstwie, formowania właściwej kultury organizacyjnej oraz poszukiwania i kreowania liderów.

Czytaj całość

4. Kultura organizacyjna i relacje międzyludzkie jako element strategiczny przy wdrażaniu systemów zarządzania wiedzą.

Monika Nowicka

Zarządzanie oparte na wiedzy wymaga zmian w podejściu do całokształtu polityki personalnej przedsiębiorstwa, a zwłaszcza do zrewidowania roli działu zasobów ludzkich. Celem referatu jest podkreślenie znaczenia kultury organizacyjnej oraz służebnej roli przywództwa. W tym zakresie kształtowanie zespołów jest clou podstaw budowy zarządzania wiedzą. Studium przypadku

Czytaj całość

5. Autorski system kształcenia jako podstawowy element uniwersytetu korporacyjnego. Case study.

Mgr Jarosław Kubacki

Celem referatu jest zaprezentowanie działania Uniwersytetu Korporacyjnego w firmie Laskomex. Pokazanie praktycznych rozwiązań oraz kompleksowego ujęcia zagadnienia personalizacji wiedzy. Filarem Uniwersytetu jest autorski system kształcenia, obejmujący swą działalnością interesariuszy firmy. Przedstawiono praktyczne aspekty połączenia procesów edukacyjnych wraz ze wzrostem pracownika i jego ścieżką rozwoju.

Czytaj całość

6. Dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych do pracowników w zakresie budowania organizacji opartej na wiedzy.

Dr Tatiana Chojnacka

We współczesnym przedsiębiorstwie niezbędne jest zaangażowanie pracowników w proces efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Dla tego zarząd firmy wspólnie z działami ZZL oraz szkoleń, powinien opracować zmiany koncepcyjne, techniczne i organizacyjne. W referacie autor poszukuje odpowiedzi na pytania: jak przekształcić relacje pracowników z konkurencyjnych na konstruktywne, zorientowane na wymianę wiedzy i doświadczenia; w jaki sposób zawrzeć te kompetencje w wymaganiach kwalifikacyjnych do pracowników?

Czytaj całość

7. Planowanie ścieżki kariery w oparciu o wielopoziomowy rozwój pracownika.

Mgr inż. Karolina Stolarczyk,
Mariusz Krzysztof Kerner

W przedsiębiorstwie opartym na wiedzy ważny jest wielopoziomowy rozwój pracownika. Najnowsze trendy w zarządzaniu doceniają znaczenie inteligencji emocjonalnej, kulturowej, społecznej i duchowej. Ponad to istotne jest kształtowanie umiejętności łączenia życia osobistego z aktywnością zawodową i społeczną. Zdobywanie wiedzy, doświadczanie jej oraz wymiana kwalifikacji w pracy zespołowej, kształtuje relacje synergetyczne, przyczynia się do kreatywnego rozwoju organizacji i jej członków.

Czytaj całość

8. Innowacyjne metody rekrutacji i selekcji kandydatów przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych .

Mgr Agnieszka Skrodzka

Podkreślona zostanie konieczność zrewidowania spojrzenia na funkcję rekrutacyjną pod kątem globalizacji podejścia i stosowanych technologii. Potrzeba ta wynika z rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i zmiany oczekiwań wobec przedsiębiorstwa ze strony kandydatów oraz rynku pracy. Rekrutacja przestaje być już tylko elementem pozyskiwania pracowników, a jej efektywność zależy od potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Innowacyjne metody rekrutacji zaprezentowane zostaną na podstawie studium przypadku firmy LX.

Czytaj całość

9. Koncepcja zdrowego stylu życia pracownika w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym.

Mgr Dorota Rydel

Referat jest próbą pokazania wpływu orientacji prozdrowotnej pojedynczej jednostki na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa spolecznie odpowiedzialnego. Zdrowy styl życia to obecnie już nie pusty slogan, lecz nurt zmian, które dokonują się na naszych oczach, prowadząc do innowacyjnych przeobrażeń nie tylko w mentalności każdego człowieka, ale także w wielu różnych branżach na całym świecie. Zdrowy styl życia podnosząc jego jakość i efektywność, wskazuje kierunek przemiany ludzkiej świadomości. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj holistyczne i systemowe podejście do zdrowia i dążenie do zachowania równowagi w różnych sferach ludzkiego życia:

  • fizycznej i materialnej
  • emocjonalnej, relacji rodzinnych, relacji międzyludzkich
  • intelektualnej i mentalnej
  • współżycia społecznego
  • kreatywności, przejawiania inicjatyw, przywództwa
  • etycznej i wartości
  • perspektywicznej, wytyczania celów.

Czytaj całość

10. Wyzwania społecznego przywództwa w biznesie .

Mgr Jarosław Kubacki

Świadomość określa nasze cele. Przywódcę społecznego charakteryzuje wysoki poziom rozwoju co bezpośrednio przekłada się na jego ogląd społeczeństwa, państwa czy wreszcie problemów globalnych. Wynikiem tego są cele dalece wykraczające poza aspekt stricte biznesowy, a ukierunkowane na obszary społecznej użyteczności. Wykład prezentuje wzrost indywidualny człowieka w aspekcie jego funkcji lidera w różnych rodzajach samorządów. Podczas wystąpienia zostanie wskazane w jaki sposób kształtujemy swoje otoczenie oraz jak jesteśmy przez to otoczenie kształtowani. Jako produkt społeczny jesteśmy formowani przez relacje z innymi systemami, w ujęciu synergetycznym oraz hierarchicznym. Ponadto celem wykładu jest przedstawienie najnowszych światowych trendów w dziedzinie przywództwa, wskazanie najefektywniejszych postaw liderów oraz prezentacja wizji przyszłości tego obszaru. Referat prezentuje ewolucje przywództwa w oparciu o model siedmiopoziomowy oraz innowacyjne ujęcie formowania światopoglądu lidera. Case study przedstawia praktyczne kierunki kształtowania przywódców w firmie Laskomex.

Czytaj całość

11. Kompleksowe spojrzenie na System Motywacyjny w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym.

mgr inż. Karolina Stolarczyk

Tematem niniejszego referatu jest Kompleksowy System Motywacyjny. Na początku skupimy się w nim nad pojęciami motywacji i systemu motywacyjnego m.in. w kontekście firmy społecznie odpowiedzialnej. Następnie zostanie omówiona hierarchia potrzeb oraz zostaną przeanalizowane teorie i metody motywacji. Ostatnia część referatu to case study w oparciu o doświadczenie firmy LX, gdzie przyjrzymy się m.in.7 – poziomowemu modelowi motywacji, a także 7 programom motywacyjnym opracowanym przez wspomnianą powyżej firmę.

Czytaj całość

12. Innowacyjne metody rekrutacji i selekcji kandydatów przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych

mgr Monika Nowicka

Podkreślona zostanie konieczność zrewidowania spojrzenia na funkcję rekrutacyjną pod kątem globalizacji podejścia i stosowanych technologii. Potrzeba ta wynika z rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i zmiany oczekiwań wobec przedsiębiorstwa ze strony kandydatów oraz rynku pracy. Rekrutacja przestaje być już tylko elementem pozyskiwania pracowników, a jej efektywność zależy od potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Innowacyjne metody rekrutacji zaprezentowane zostaną na podstawie studium przypadku firmy LX

Czytaj całość

 

Copyright PAUNIK; 2009